Tanıtım

Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7d/2 maddesi uyarınca Süleyman

Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araş­

tırma ve Uygulama Merkezi" adı ile bir merkez kurulmuştur.

 

Amaç ve Görevleri

Madde 2 — Merkezin amaç ve görevleri:

1. Türk Gençliğinin 2547 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinde öngörülen amaçlar ve

ilkeler doğrultusunda yetişmesini sağlamak.

2. Devletimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, fikirleri, inkılâpları

ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında araştırma ve incelemeler yapmak ve teşvik

etmek.

3. Atatürk dönemi ve daha sonraki dönemlerle ilgili bir ihtisas kitaplığı ve arşivi

oluşturmak.

4. Cumhuriyet devrinde Isparta ve çevresiyle ilgili vesika ve bilgi toplamak, incelemeler

yapmak.

5. Türkiye Cumhuriyeti'ni ilgilendiren her konuda üniversite içinde ve dışında konferans,

seminer, panel, kongre gibi ilmî ve akademik faaliyetlerde bulunmak.

6. Her türlü ilmî makale ve kitaplar ile özellikle üniversitemizde Türk inkılâp Tarihi

• ve Atatürk ile ilgili Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini bastırmak ve yayınlamak.

7. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları devirlerini okutan her düzeydeki öğretim elemanlarına

yardımcı olmak, onlara gerekli akademik çalışma ortamı hazırlamak ve ilmî faaliyette

bulunmalarını temin etmek.

8. Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti hakkında mahalli Radyo ve Televizyonda konuş­

malar yapmak ve halkı bilgilendirmek.

 

Organlar

Madde 3 — Araştırma ve Uygulama Merkezinin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü

b) Genel Kurul

c) Yönetim Kurulu

 

Merkez Müdürü

Madde 4 — Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Rektör tarafından 3 yıl için atanan

bir öğretim üyesidir. Süresi biten müdür yeniden seçilebilir. Merkez Müdürü kendisine 3

yıl için bir yardımcı seçebilir. Merkez Müdürünün görevi sona erince yardımcının görevi de

kendiliğinden sona erer. Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü yürütme amiridir. Merkez

Müdürü Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Çalışmaların düzenli bir şekilde yürümesini sağ­

lar. Merkez Müdürü geçici olarak görevden ayrıldığında yardımcısı ona vekalet eder. Yardımcısı

yoksa veya mazeretli ise yönetim kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Göreve vekalet

6 aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü atanır.

 

Genel Kurul

Madde 5

a) Genel Kurul, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan tarihçi

öğretim elemanları ile Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi derslerini okutan tüm öğretim

elemanlarından meydana gelir. Merkez Müdürü ve yardımcısı kurulun tabii üyesidir.

b) Genel Kurul'a Merkez Müdürü başkanlık eder.

c) Genel Kurul, Merkez Müdürü'nün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bir

yıl önceki işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür, yönetim kuruluna 3 üye se­

çer.

 

Yönetim Kurulu

Madde 6 — Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı ile Mü­

dür tarafından gösterilecek 6 aday arasından Genel Kurul Tarafından 3 yıl için seçilecek 3 öğ­

retim üyesinden oluşur.

Yönetim Kurulu, Uygulama ve Araştırma Merkezinin karar organıdır. Merkez Müdü­

rü tarafından sunulan işleri görüşür, karara bağlar ve diğer çalışmalarda Merkez Müdürüne

yardımcı olur.

 

Kadrolar

Madde 7 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanunu 'nun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla

karşılanır.

 

Mali Hükümler

Madde 8

A) Merkezin gelir kaynakları şunlardır:

a) Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'nün ilgili bütçe faslına konulacak ödenek.

b) Üniversite Araştırma Fonundan proje karşılığı alınacak ödenek.

c) Diğer resmi ve özel kurumlarca yardım, her türlü bağış ve diğer gelirler.

d) Merkez tarafından hazırlanan rapor, proje ve benzeri hizmetlerle, yayınlardan sağ­

lanan gelirler.

B) Merkezin giderleri şunlardır:

a) Yayın giderleri,

b) Bilimsel toplantılar, yurt içi ve yurt dışı araştırmalar, seminer, sempozyum, konferans

gibi faaliyetler için yapılacak harcamalar,

c) Yönetim Kurulu kararıyla yapılacak diğer giderler.

 

Bütçe

Madde 9

a) Merkezin Bütçesi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Rektörlüğe

sunulur,

b) Bütçe harcamalarında merkezin ita amiri Rektör'dür. Rektör ita amirliğini Rektör

Yardımcılarından birine veya Merkez Müdürü'ne devredebilir.

 

Yürürlük

Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 -Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör 'ü

yürütür.

Yayın Tarihi: 06/10/2015
Okunma Sayısı: 1389